พาสปอร์ตและด่านผ่านแดนไทยกัมพูชา

ด่านผ่านแดนไทยกัมพูชา
1. ด่านปอยเปต/อรัญประเทศ  สระแก้ว บ.คลองลึก อ.อรัญประเทศ / ปอยเปต อ.โอโจรว จ.บันเตียเมียนเจย กัมพูชา
2. ด่านสากลจังหวัดศรีสะเกษ ช่องสะงำ อ.ภูสิงห์ / ช่องจวม อ.อัลลองเวง จ.อุดรมีชัย กัมพูชา
3. ด่าน สุรินทร์ ช่องจอม อ.กาบเชิง / โอร์เสม็ด อ.สำโรง จ.อุดรมีชัย กัมพูชา
4. ด่านสากลจังหวัดตราด ด่าน บ.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ / จามเยียม อ.มณฑลสีมา จ.เกาะกง
5. ด่านสากลจังหวัดจันทบุรี บ.แหลม อ.โป่งน้ำร้อน / บ.กร็อมเรียง อ.กร็อมเรียง จ.พระตะบอง กัมพูชา
6. ด่านสากลจังหวัดจันทบุรี บ.ผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน / บ.คลองจะกร็อม กรุงไพลิน กัมพูชา

จังหวัดสระแก้ว สามารถออกหนังสือผ่านแดน (Border Pass) ซึ่งใช้ผ่านไปได้ถึงจังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา และสามารถอยู่ได้ไม่เกิน 7 วัน ถ้าต้องการอยู่นานๆ ต้องนำหนังสือผ่านแดนมาประทับตราที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสระแก้ว ทุกๆ 7วัน โดยหนังสือผ่านแดนทำได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว กลุ่มงานความมั่นคง หรือที่ว่าการอำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา และอำเภอคลองหาด

 

ระเบียบการยื่นขอวีซ่า ประเทศกัมพูชา

หนังสือเดินทาง (Passport)

- ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันยื่นขอวีซ่า

- หน้าประทับตราต้องว่าง 2 หน้าขึ้นไป

- ถ้ามีเล่มเก่า ขอเล่มเก่าด้วย

ใบคำร้องขอวีซ่า 

- กรอกรายละเอียด ทุกข้อเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น

รูปถ่าย

- ขนาด 2 x 2 นิ้ว สี พื้นหลังสีอ่อน ไม่มีลวดลาย ไม่มีการแต่ ภาพถ่าย ไม่อัดภาพแบบสติ๊กเกอร์หรือปริ๊นแบบดิจิตอล ไม่สวมแว่นตากันแดด ไม่ยิ้มให้เห็นฟันจะต้องเป็นรูปถ่าย ท๊ชัดเจนและถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 2 ใบ

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่่า

- สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียน สมรส ทะเบียนหย่า ( ถ้ามี ) อย่างละ 1 ชุด

สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่ากัมพูชา

เลขที่ 518/4 ถนนประชาอุทิศ ( ซอยรามคำแหง 39 ) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทรศัพท์ แผนกวีซ่า 0-2957-5851-2 โทรสาร 0-2957-5850

เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 ยื่นวีซ่า

เวลา 15.00 – 16.00 รับวีซ่า

ค่าธรรมเนียม 

สำหรับวีซ่า ท่องเที่ยว / ทั่วไป 1,000 บาท / ท่าน
กรณีวีซ่าเร่งด่วน เพิ่มท่านละ 100 บาท / ท่าน
สำหรับวีซ่า ธุรกิจ ( ไม่มีบริการเร่งด่วน ) 1,500 บาท / ท่าน

เวลาดำเนินการ 3 วันทำการ
( อาจจะมากกว่านั้น ขึ้นอยู่กับเอกสารในการยื่นวีซ่าและการพิจารณาจากสถานทูต )

 

การผ่านข้ามแดน ไปยังฝั่งกัมพูชา(ปอยเปต) โดยทั่วไปมี 2 แบบคือ
- ข้ามไปเที่ยวแค่ คาสิโน
- ข้ามไปเที่ยวลึกเข้าไปในเมือง พ้นจากบริเวณ คาสิโน เข้าไปอีก(เสียมเรียบ, ศรีโสภณ, พนมเปญ)

หากต้องการข้ามไปเที่ยวแค่ คาสิโน ไม่ต้องทำวีซ่า
ใช้หนังสือเดินทาง(Passport)และบัตรประชาชน ในการผ่านแดนข้ามไปทางตม.ไทยจะประทับตราออกจากประเทศ และประทับตราเข้าประเทศเมื่อเราข้ามกลับมา แค่นั้นแหละครับเมื่อข้ามไปฝั่งกัมพูชา ถ้าอยู่ในบริเวณคาสิโน จะไม่มีการประทับตราใดๆ เลย
** หนังสือเดินทาง + บัตรประชาชน เท่านั้น ใช้บัตรอื่นแทนไม่ได้เลยครับ **

แต่หากต้องการข้ามไปเที่ยวนอกเหนือจากนี้ เช่น นครวัด นครธม หรือ กรุงพนมเปญ ต้องทำวีซ่า โดยสามารถทำได้ที่ 1.สถานฑูตกัมพูชา(กรุงเทพฯ)
2.สถานกงสุลกัมพูชาจังหวัดสระแก้ว
ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองอรัญประเทศไปประมาณ 2 กิโลเมตร
3.จุดทำวีซ่า เลยโรงแรมแกรนไดมอนด์ ก่อนถึงวงเวียนพระนารายณ์(อยู่ในฝั่งกัมพูชา)

ปัจจุบันวีซ่าท่องเที่ยวสำหรับคนไทย ฟรีครับ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ใช้พาสปอร์ตประทับตราก็เรียบร้อย ใช้ได้ 7 วันและต่ออายุได้ครั้งละไม่เกิน 7 วันครับ

คนไทยที่มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในจังหวัดสระแก้วมากกว่า 6 เดือน สามารถยื่นขอทำ Border Pass ได้ที่ อำเภออรัญประเทศหรือ ศาลาการจังหวัดสระแก้ว

Comments